Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

1. ÚVOD

Rádi bychom Vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní
údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto Vám níže přehledným způsobem všechny podstatné informace
poskytujeme.
Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen
„Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je
  nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný
 • zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na
  nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou
  zpracovávány
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich
  ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či
  protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

2. SPRÁVCE / ZPRACOVATEL VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Harmonie Klavírka s.r.o.se sídlem Palackého 5001/1, Jihlava, 586 01

IČ: 28309022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále jen
„Správce“ nebo „Společnost“). Správce nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a vůči Správci se
můžete dovolávat většiny svých práv uvedených v bodě 9. níže.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a
která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich
práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • osobně v sídle Správce na adrese Palackého 5001/1, Jihlava, 586 01
 • dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Palackého 5001/1, Jihlava, 586 01
 • emailem zaslaným na emailovou adresu info@klavirka.cz
 • telefonicky na telefonním čísle +420 777 027 769
 • zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky

V určitých případech je Společnost pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem
osobních údajů (tzn. subjektem, který určil účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů) je společnost jiná
(např. jiná finanční instituce), která Společnost pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze
určitou operací zpracování). V takovém případě Společnost postupuje při zpracování Vašich osobních údajů podle
pokynů správce osobních údajů a nenese za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost. Tuto odpovědnost
vždy nese správce osobních údajů. Společnost i jako zpracovatel osobních údajů samozřejmě dodržuje Nařízení
GDPR a výše uvedené zásady, nicméně odpovědi na níže položené otázky (nadpisy bodů 3. až 9.) by měl v tomto
případě poskytnout daný správce osobních údajů, a i vůči tomuto správci osobních údajů je potřeba případně
uplatňovat práva uvedená v bodě 9. níže.
Následující body se tedy vztahují na situace, kdy je Společnost správcem Vašich osobních údajů.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A OD JAKÝCH OSOB ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní
povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy. Z těchto důvodů zpracováváme
osobní údaje následujících osob:

 • naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálních a jejich zástupci,
 • pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,
 • skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob,
 • naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob,
 • pracovníci a zástupci s námi spolupracujících finančních institucí (např. obchodníků s cennými papíry,
  investičních společností, penzijních společností, pojišťoven),
 • uchazeči o zaměstnání u nás,
 • naši zaměstnanci,
 • naši obchodní zástupci fyzické soby (např. vázaní zástupci)
  včetně potenciálních, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,
 • naši tipaři včetně potenciálních,
 • členové našich orgánů včetně potenciálních,
 • osoby zachycené naším kamerovým systémem,
 • osoby, které se přihlásily k odběru našeho newsletteru.

Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve
kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a
identifikační údaje a kontaktní údaje. V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a
shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb.
Podobně je tomu i u osobních údajů zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů a členů našich orgánů. V případě
osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve
výjimečných případech zpracováváme i Vaše fotografie nebo zvláštní kategorie Vašich osobních údajů.

4.  JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu
s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám.
Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména:

 • tvorba databáze našich potenciálních zákazníků,
 • naše propagace (prezentace),
 • přímý marketing,
 • poskytování finančních služeb,
 • plnění našich povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
  terorismu,
 • umožnění čerpat zákazníkovi další služby,
 • zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba,
 • doporučení vhodného pojištění,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností.

V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování Osobních údajů
zejména zpracování komunikace a fakturace.

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

 • naplnění pracovněprávního vztahu,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně
  tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti,
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • naší propagace (prezentace).
  Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem:
 • plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům,
 • naší propagace (prezentace),
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně
  tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do
obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění
našich povinností vůči spolupracující finanční instituci.
Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem:

 • plnění archivační povinnosti,
 • kontroly dodržování právních předpisů při naší činnosti,
 • zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor,
 • za účelem zajištění omezeného přístupu do našeho zařízení, za účelem ochrany našeho majetku,
 • obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.
 • zasílání newsletteru, jehož součástí je i e-book a podcast

5. NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak
nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich
  zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních
  zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků
  – jedná se např. o následující právní předpisy:
  o     zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  o     zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  o     zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  o    zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
  o    zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  o    zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
  o    zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  o    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  o    zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  o    zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
  o    zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  o    zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
  o    zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,
  o    zákonem č. 170/2018 Sb., o zprostředkování pojištění a zajištění; ve znění pozdějších předpisů,
  o    prováděcí předpisy k těmto zákonům
 • splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů
  našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů, členů našich orgánů, našich dodavatelů
  a pracovníků spolupracujících finančních institucí.
 • udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
  o    pokud se ucházíte o práci u nás nebo o spolupráci s námi a my bychom si rádi Vaše osobní údaje ponechali i po skončení výběrového řízení,
  o    pokud bychom chtěli k naší propagaci nebo propagaci naší akce použít Vaše fotografie,
  o    pokud bychom Vám chtěli umožnit čerpat další služby jiným subjektem,
  o    pokud bychom chtěli zhodnotit, zda Vám můžeme nebo nemůžeme poskytnout finanční službu pomocí automatického procesu,
  o    pokud bychom Vám rádi doporučili vhodné pojištění a přitom potřebovali zpracovat údaje o Vašem zdravotním stavu,
  o    pokud bychom chtěli posílit zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor, zajištění omezeného přístupu do našeho zařízení a ochranu našeho majetku prostřednictvím ověřování vašich biometrických údajů, pokud bychom potřebovali zpracovat Vaše biometrické údaje.
  o    pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru
 • existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů
  jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody
  vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak např.:
  o    o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo potenciálních obchodních zástupců či tipařů pro účely výběrového řízení,
  o    o zpracování Vašich osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti,
  o    o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, našich obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
  o    o zpracování Vašich osobních údajů ve formě kamerového záznamu za účelem zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor a ochrany našeho majetku,
  o    o zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze,
  o    o nabízení služeb (přímý marketing),
  o    o zpracování Vašich osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám
zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud
zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní
údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného
souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání
souhlasu. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu,
zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá (např. u zpracování kamerových záznamů se
jedná o 14 dní od pořízení záznamu).

7. OD KOHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte
tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne. Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje,
abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás
upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít
důsledky.
Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých
případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.

8. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů
mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

 • předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních
  údajů státním orgánům nebo úřadům)
 • předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou
  s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující
  finanční instituci)
 • Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy
  určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat
  sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je
  z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky
  zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich
  osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto
  zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví
  předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů
  údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo
  Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne
  zpracovatel).

Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský
prostor) ani mezinárodním organizacím.

9. JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod
je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv.
Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými
způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny
tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování
Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování Vašich
práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující:

 • zaslání dopisu na adresu našeho sídla
 • zaslání emailu na naší emailovou adresu
 • zaslání datové zprávy do naší datové schránky
 • osobně na předem dohodnuté schůzce

Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující:

 • kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa)
 • jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení
  GDPR)
 • čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)
 • jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky)
 • Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

Naší povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku
zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo
s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

A nyní již k jednotlivým právům.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat. Dále
máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů získat od nás následující informace:

 • účely zpracování Vašich osobních údajů
 • kategorie Vašich dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů
 • existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení
  jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom Vaše osobní údaje nezískali
  přímo od Vás
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace

V případě, že to nebude z Vaší žádosti jasně vyplývat, můžeme Vás požádat o upřesnění, jakých přesně Vašich
osobních údajů se Vaše žádost týká.
Pokud si budete přát také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první takové
poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné.
Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu.
Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili
dle Vašeho pokynu. Toto Vaše přání splníme, pokud doplňované osobní údaje skutečně potřebujeme pro účely
daného zpracování.
V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich
osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované
opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Právo požadovat po nás vymazání Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili
  nebo jinak zpracovali
 • odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje
  zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných
  zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu
 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně
 • jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost Vaše osobní údaje vymazat stanovená právem
  Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie
 • jste dítětem mladším stanoveného věku a Vaše osobní údaje byly shromážděny s Vaším souhlasem v
  souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů
požadujete vymazání Vašich osobních údajů a také jaké přesně Vaše osobní údaje požadujete vymazat. Vaše žádost
by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou a zpracování Vašich osobních údajů nebude nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského
  státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném
  zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
  statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo
  splnění cílů uvedeného zpracování,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  tak bez zbytečného odkladu Vámi požadované osobní údaje vymažeme.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci Vámi uplatňovaného práva na výmaz
vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických
opatření, zajistit informování správců, kteří tyto Vaše osobní údaje zpracovávají, že i po nich požadujete, aby
vymazali veškeré odkazy na tyto Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.
V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich
osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované
výmazy Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou
uložení. Jinými slovy osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si správce i nadále ponechává (tzn., nemůže je
vymazat), ale není oprávněn takové osobní údaje jakkoliv používat.

Právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů
 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních
  údajů požadujete jen omezení jejich použití
 • my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy
  je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných
  zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů
požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně Vašich osobních údajů
požadujete omezit. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování Vámi
požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto Vaše osobní údaje zpracovávat
jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné
fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého
členského státu Evropské unie.
Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, tak Vás na to upozorníme a poté omezení
zpracování zrušíme.
V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich
osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované
omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy
uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo po nás požadovat,
abychom Vám předali (případně umožnili stáhnout) Vaše osobní údaje, které jste nám sám poskytli, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně i požadovat, abychom tyto osobní
údaje poskytli přímo jinému správci.
Vašemu přání, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude
technicky možné.
Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, k jakým Vašim osobním údajům se tato žádost
vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze Vám či přímo jinému správci a jakým
způsobem bychom to měli učinit. Bez těchto informací nelze Vaší žádosti vyhovět.
Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by toto hrozilo,
musíme Vaši žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela.

Právo vznést námitku
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti
tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti
musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka
vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.
Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo Vám prokázat, že existují
závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo
že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti tomu
vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí
být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu a k jakým Vašim osobním
údajům se vztahuje.
Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávat.

Další práva
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo
s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

 • bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené
 • bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a
  které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů
 • bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních
údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování
vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte
právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu
Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627,
www.uoou.cz.

10. ZÁVĚR

Pevně věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné. Pokud přesto něčemu nebudete rozumět,
nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

Kontaktujte nás

Harmonie Klavírka s.r.o.
Palackého 5001/1
Jihlava

info@klavirka.cz

+420 602 445 344

IČ: 283 09 022, DIČ: CZ28309022 KS Brno, složka C60179

Realitní projekt roku 2012

Cena odborné poroty za 1 umístění

Realitní projekt roku 2012

Cena veřejnosti

Cena veřejnosti